مرکز نوآوری استان چهارمحال و بختیاری

چرخه حمایت از ایده‌های نوین و دانشی تا مرحله تبدیل شدن به محصولات فناورانه قابل عرضه به بازار، رسالت اصلی پارک‌ها و مراکز نوآوری است.

ثبت نام