بسمه تعالی
آیین¬نامه اجرایی حمایت از رساله هاي کارشناسی ارشد و دکتري
پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری
اردیبهشت 1397

مقدمه:

در راستاي تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله جمهوري اسلامی ایران مبنی بر دست یابی کشور به جایگاه اول علمی و فناوري در منطقه آسیاي جنوب غربی، آیین نامۀ اجرایی حمایت از رساله هاي کارشناسی ارشد و دکتري بر اساس مصوبه پارک علم و فناوری به شرح زیر تهیه و تدوین شده است.

ماده 1) اهداف:

-1 ارتقاي کیفیت رساله هاي کارشناسی ارشد و دکتري در جهت انطباق با نیازهاي اساسی کشور در تولید محصولات دانش بنیان و فناور
-2 حمایت از طرح هاي محصول محور با رویکرد تجاری سازی در دانشگاه ها در راستاي توسعه فناوري استان
-3 گسترش نهضت تولید علم و حل علمی مشکلات استان با تولید محصولات دانش بنیان و فناور و انطباق زمینه هاي پژوهشی در دانشگاه ها با اولویت کالاها و خدمات دانش¬بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور بر اساس نیاز صنعت
-4 تلاش تمام وقت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري در راستای تجاری سازی رساله¬ها
-5 تقویت و توانمندسازي فرآیندهاي پژوهشی به منظور حل نیازهاي صنعت استان و در چارچوب اولویت هاي فناوري در حوزه محصولات دانش بنیان
-6 حمایت از پژوهش هاي علمی بنیادي، کاربردي و بین رشته اي تقاضا محور و مأموریتگرا در حوزه محصولات دانش بنیان و فناور
-7 ترغیب و تشویق به توسعه بومی سازي محصولات فناور
-8 ایجاد و توسعه فضاي مناسب و یکسان در ظهور و رشد استعدادهاي علمی وتجاری سازی در حوزه محصولات دانش بیان در سطح مناطق مختلف استان به منظور بسط عدالت در توزیع حمایت هاي علمی و پژوهشی

ماده 2) تعاریف:

-1-2 حمایت: وجوهی است معین که به صورت پرداخت مستقیم در قالب تسهیلات بدون کارمزد (قرض الحسنه) به اساتید راهنما ودانشجویان (مجری) واجد شرایط مقطع کارشناسی ارشد و دکتري (طبق مادة پنج این آیین نامه) اعطا می شود.
-2-2 پارک: مقصود از پارک در این آیین نامه پارک علم و فناوری می باشد.
-3-2 دانشگاه :منظور از دانشگاه ، دانشگاه هاي معتبر زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري هستند که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتراي مشمول اعطاي حمایت در آنجا مشغول به تحصیل می باشند.
-4-2 دانشجویان مشمول حمایت: عبارتند از کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتري تمام وقت که رساله ي آن¬ها براساس ضوابط مربوط، مورد تأیید استادان راهنما، گروه هاي آموزشی دانشگاه و یا سایر مراکز آموزشی و پژوهشی محل تحصیل قرار گرفته باشد.
-5-2 کمیته داوري: کمیته داوري پارک علم و فناوری شامل اشخاص حقیقی مورد تأیید شورای پارک علم و فناوری استان که بررسی رساله هاي ارسالی از طریق سامانه برعهده دارند.
2-6- تأییده علمی اختراع: جست‌وجو و بررسی علمی سند اختراع به وسیله متخصصان مربوطه با استفاده از تجارب علمی، مشاوره‌ها و بانک‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون این ارزیابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق مراکز علمی و تحقیقاتی کشور صورت می‌گیرد
2-7- خاتمه موفق: تیم موفق به پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور یا پارک علم و فناوری گردد.

ماده 3) دامنه و کاربرد

دامنه و کاربرد این آیین نامه شامل دانشجویان تمام وقت کلیه دانشگاه هاي مجري دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري با مجوز وزارت علوم و بر اساس بودجه و اولویت هاي تعیین شده می باشد.

ماده 4) مسؤولیت ها:

-1-4 پارک علم و فناوری: پارک علم و فناوری موظف است مبلغ حمایت از رساله هاي کارشناسی ارشد و دکتري را براساس اولویت و نظر کمیته داوری به حساب دانشجویان و اساتید راهنماي آن ها واریز نماید.

ماده 5) شرایط دانشجویان مشمول اعطاي حمایت:

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتري در مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی وزارت علوم که براساس ضوابط و قوانین پذیرفته شده و مشغول به تحصیل می باشند در صورت دارا بودن شرایط زیر و بر اساس بودجه سالانه و اولویت هاي تعیین شده پارک علم و فناوری مشمول این آیین نامه ی باشند:
-1-5 دانشجویانی که بورسیه و یا شاغل در سایر دستگاه هاي دولتی نمی باشند.
-2-5 دانشجویانی که به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور دارند و براي دانشجویان دوره دکتري که در موعد مقرر موفق به گذراندن آزمون جامع (ارزیابی جامع( شده باشند.
-3-5 دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد و دکتري طبق شرایط تحصیلی تعریف شده از طرف وزارت علوم از پیشرفت تحصیلی مناسب برخوردار بوده و مشروط نشده باشند.
تبصره: در صورت مشروط شدن به علت موارد غیر قابل پیش بینی، مشکلات یا حوادث غیر مترقبه خارج از کنترل و اختیار دانشجو، با تأیید شوراي آموزشی دانشگاه، دانشجو می تواند به عنوان مشمول اعطاي حمایت مالی تلقی شود.
-4-5 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتري تنها در یک رشته و یک بار می توانند به عنوان مشمول دریافت حمایت مالی معرفی شوند.
-5-5 رساله کارشناسی ارشد و دکتري داراي حداقل یک ایده نوآورانه طبق لیست کالا و خدمات دانش بنیان تعریف شده باشد.
5-6- مقاضی باید تجاری سازی ایده مورد تایید پارک را در دستور کار خودداشته باشد.
5-7- تنها به رساله هایی حمایت تعلق می¬گیرد که فاصله زمانی تاریخ تصویب پروپزال تا تاریخ درخواست کمتر از یک ماه باشد.

ماده 6) نحوه ارائه درخواست:

درخواست حمایت از رساله هاي کارشناسی ارشد و دکتري می بایست از طریق سامانه حمایتی به آدرس و توسط استاد راهنماي رساله به پارک علم و فناوری ارائه گردد www.Markazenoavari.com

ماده 7) مدارك مورد نیاز براي درخواست:

پروپوزال تصویب شده توسط مدیر گروه و تائیدیه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه مطبوع در قالب فایل Pdf براي ثبت درخواست حمایت از رساله کارشناسی ارشد و دکتري، آدرس www.Markazenoavari.com
تبصره 1: این درخواست فقط از طریق سامانه حمایت از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري قابل انجام و پیگیري است و مدارك ارسالی از طریق پست الکترونیک بررسی نمی شوند.
تبصره 2: بررسی درخواست حمایت در قاب طرح پایان نامه یار صرفا از طریق معاونت پژهشی و فناوری دانشگا¬های مرتبط امکان پذیر است

ماده (8نحوه حمایت:

-1-8 شرایط حمایت:
سقف حمایتهاي اختصاصی پارک علم و فناوری به شرح زیر است:
الف) دانشجوي کارشناسی ارشد تا سقف 20 میلیون ریال
ب) دانشجوي دکتري تا سقف 35 میلیون ریال.
مقدار حمایت اختصاصی پارک علم و فناوری از رساله هاي کارشناسی ارشد و دکتري با توجه به پارامتر کیفیت رساله و ارائه فناوري هاي کلیدي در حوزه تولید محصولات دانش بنیان و فناور لحاظ می شود که بر اساس جدول 1 محاسبه می شود.