اولین رویداد "از ایده تا استار آپ بروجن" Broujen IDEST

اولین رویداد "از ایده تا استار آپ بروجن"    Broujen IDEST

در این رویداد شرکت کنندگان ایده های خود را برای داوران و شرکت کنندگان در مدت 3 دقیقه بیان می کنند، پس از رای گیری ایده های برتر انتخاب شده و حمایت های لازم صورت می پذیرد. صاحبان ایده می توانند با مراجعه به سایت idea.chbstp.ir ایده خود را ثبت نمایند. حضور برای عموم آزاد است. تاریخ برگزاری: 24 بهمن ماه 97 ساعت 9 الی 13